Statut

Asociatia de Pescuit Sportiv „Clubul de Pescuit Crap Pelicanul” este inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei sector 4, Bucuresti, ca persoana juridica fara scop patrimonial (Certificat nr.11 din data de 20.04.2005).
Inscrierea s-a efectuat in baza Incheierii nr. 19 data in Sedinta din Camera de Consiliu de la data de 30.03.2005 – Judecatoria Sect.4 Bucuresti.
De asemenea Asociatiei de Pescuit Sportiv „Clubul de Pescuit Crap Pelicanul” i s-a acordat si AVIZUL FAVORABIL al MINISTERULUI AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE nr. 164295/22.02.2005.

 

STATUTUL ASOCIATIEI CLUBUL DE CRAP PELICANUL

„ASOCIATIE DE PESCUIT SPORTIV”

 

CAPITOLUL I. DENUMIREA, NATURA JURIDICA. SEDIUL SI DURATA ASOCIATIEI

ART. 1.Denumirea asociatiei este Clubul de Crap Pelicanul – „Asociatie de pescuit sportiv”, conform dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 30230 eliberata de Ministerul Justitiei la data de 15.12.2004.

ART.2. Asociatia Clubul de Crap Pelicanul – „Asociatie de pescuit sportiv”, numita in continuare Asociatie, este persoana juridica romana de drept privat cu scop nepatrimonial, infiintata conform OG nr. 26/2000.

ART. 3.Asociatia este constituita de catre urmatorii membri fondatori:

1. GROSU FLORIN SEVER, cetatean roman, nascut la data de 15.09.1973 in Babadag, jud. Tulcea, fiul lui Gheorghe si Nevvare, domiciliat in Bucuresti, str. Jean Monnet nr. 1, et. 2, ap. 19, sect. 1, posesor al CI seria RR, nr. 083531, eliberata de Sectia 1, la data de 17.012000, CNP 1730915360035,

2. IUGA FLORENTIN, cetatean roman, nascut la data de 20.07.1961 in Lipova, jud. Arad, fiul lui Constantin si Cornelia-Maria, domiciliat in Bucuresti, str. Sg. Maj. Cara Anghel nr. 8, bl. B9, et. 1, ap. 64, sect. 6, posesor al CI seria DP, nr. 033746, eliberata de I.G.P. – D.E.P., la data de 16.12.1999. CNP 1610920400262,

3. OANA VICTOR, cetatean roman, nascut la data de 14.06.1954 in Bucuresti, sect. 7, fiul lui Virgiliu si Maria, domiciliat in Bucuresti, bd. Libertatii nr. 6, bl. 116, sc. 1, et. 3, ap. 9, sect. 4, posesor al CI seria DP, nr. 044030, eliberat de I.G.P. – D.E.P., la data de 19.07.2000, CNP 1540614400222,

4. STEFAN GHEORGHE, cetatean roman, nascut la data de 19.02.1961 in Nucet, jud. Dambovita, fiul lui Niculae si Niculina, domiciliat in Bucuresti, str. Stirbei Voda nr. 4, bl. 2, sc. 1, et. 3, ap.ll, sect. 1, posesor al CI seria RT, nr. 169648, eliberat de Sectia 3, la data de 07.06.2001, CNP 1610219400311.

ART.4.Denumirea de Asociatie va fi inscrisa in toate documentele, actele, publicatiile emise de catre aceasta, la care se adauga adresa sediului social si, daca este cazul, contul bancar si codul fiscal.

ART.5. Sediul Asociatiei este in Bucuresti, bd. Libertatii nr. 6, bl 116, sc. 1, et. 3, ap. 9, sect. 4.
1. Sediul Asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului Director.
2. Asociatia poate infiinta filiale, poate deschide birouri in tara si strainatate. Asociatia se poate afilia la federatii sau confederatii din tara si strainatate.

ART.6. Asociatia se constitute pe o durata nederminata, dizolvarea si lichidarea facandu-se in conditiile legii si ale prezentului statut.

 

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

 

ART.7.Asociatia isi propune organizarea de competitii de pescuit sportiv.

ART.8. Realizarea acestui scop va fi urmarita prin indeplinirea urmatoarelor obiective:

-organizarea de concursuri cu participare interna si intemationala;
-crearea de legaturi cu organizatii similare din tara si strainatate;
-crearea posibilitatilor de acces la informatie, specifica domemului (abonamente la rewste/, cataloage, etc.);
-sponsorizarea si primirea de sponzorizari pentru organizarea competitiilor de pescuit sporttv;
– participarea la targuri si expozitii ale producatorilor specifici domeniului;
– organizarea de cursuri de initiere in pescuit, inclusiv contra cost;
-sponsorizarea diferitelor manifestari de profil, organizata nu doar de Asociatie ci si de alte organizatii cu scop identic sau asemanator;
-producerea si distribuirea de efecte si produse specifice;
-colaborarea si asocierea cu peroane juridice cu obiect de activitate identic sau asemanator;

CAPITOLUL III. PATRIMONIUL

ART.9.Patrimoniul social al Asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial in valoare de 12.000.000 lei constituit din aporturile in bani depuse de catre membrii fondatori.
Intregul patrimoniu varsat de membrii fondatori ai Asociatiei va fi folosit pentru realizarea obiectivelor acestora.

ART.10.Patrimoniul Asociatiei se va completa cu bunurile mobile sau imobile, mijloace banesti, titluri de valoare provenite din cotizatiile membrilor, donatii, legate, sponsorizari, finantari pentru proiecte in acord cu Statutul Asociatiei si alte fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate, resurse obtinute de la bugetul de stat sau bugetele locale, dobanzi si didivende rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legii, dividendele societatilor comerciale infiintate de Asociatie, precum si orice alta susrsa prevazuta de lege.

ART. 11.Donatiile sau legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, titluri de valoare si alte drepturi.
Donatiile si legatele pot fi neconditionate sau conditionate pentru realizarea unui scop daca acesta este in concordanta cu scopul si activitatea Asociatiei. Asociatia poate refuza orice donatie sau legat oferite in termeni inacceptabili sau care contravin procedurilor prezentului Statut.

CAPITOLUL IV. MEMBRII ASOCIATIEI

ART. 12.Asociatia se compune din urmatoarele categorii de membri:
1. Membrii fondatori – cei care au constituit Asociatia contribuind moral si material la fondarea ei, precum si la constituirea patrimoniului social.
2. Membrii asociati – cei care se asociaza ulterior momentului constituirii Asocatiei, contribuind moral si material la dezvoltarea activitatii Asociatiei, precum si la completarea patrimoniului Asociatiei.
3. Membrii de onoare – persoane fizice sau juridice care au adus si aduc servicii deosebite Asociatiei sau care o sprijina substantial din punct de vedere financiar.

ART. 13.Calitatea de membru de onoare se acorda de catre Consiliul Director cu o majoritate de 2/3 din membrii sai.

ART.14.Atat membrii fondatori cat si membrii de onoare pot fi scutiti de la plata cotizatiei datorita importantei contributiei lor la aparitia si dezvoltarea Asociatiei. ART.15. Calitatea de membru asociat poate fi obtinuta de orice persoana fizica sau juridica indiferent de nationalitate sau cetatenie, care indeplineste cumulativ o serie de conditii si care a fost admisa prin Hotararea Adunarii Generale in conditiile prezentului Statut. Pentru dobandirea calitatii de membru asociat, candidatul trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:
1. sa fie de acord cu prevederile prezentului Statut;
2. sa actioneze pentru realizarea obiectivelor Asociatiei;
3. sa respectele obligatiile care au fost stabilite statutar;
4. sa completeze cererea de aderare in forma adoptata de Adunarea Generala;
5. Sa prezinte orice alte documente sau referinte pe care organele de conducere ale Asociatiei le solicita.

ART. 16.Membrii asociati care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului social si trebuie sa-si plateasca contributiile la care s-au obligat fata de Asociatie.

ART.17.Membrii asociati au urmatoarele drepturi:
1. sa se adreseze cu cereri si propuneri organelor de conducere, administrare si control ale Asociatiei;
2. sa aiba acces cu prioritate la informatiile detinute de Asociatie;
3. sa participe la toate actiunile organizate pentru membrii Asociatiei;

ART. 18.Membrii asociati au urmatoarele obligatii:

1. sa respecte fara rezerve Statutul Asociatiei;
2. sa raspunda solicitarilor de participare la actiunile comune ale Asociatiei;
3. sa-si plateasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au asumat.

ART. 19. Calitatea de membru asociat inceteaza in urmatoarele cazuri:
– membrul renunta expres la calitatea sa de asociat printr-o notificare adresata Consiliului Director (renuntarea devine efectiva dupa trecerea unui termen de 3 luni calculat de la data inregistrarii notificarii);
– membrul este exclus prin votul Adunarii Generale pentru grave abateri de la Statutul Asociatiei, regulamentele si Hotararile Consiliului Director;
– persoana juridica s-a dizolvat ( in cazul acesta calitatea de membru inceteaza de drept pe data hotararii de dizolvare).

 

CAPITOLUL V. CONDUCEREA. ADMINISTRAREA. CONTROLUL

 

ART.20.Organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei sunt:

 

– Adunarea Generala;

 

– Consiliul Director;

 

– Cenzorul.

 

ART.21.Adunarea Generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor Asociatiei avand fiecare cate un vot.

 

ART.22.Adunarea Generala se va intruni anual in sedinta ordinara, urmand ca de fiecare data cand este necesar sa convoace si sedinte extraordinare.

 

Convocarea Adunarii Generale se face de catre Presedintele Consiliului Director care stabileste data exacta si ordinea de zi a sedintei. Convocarea se va face in scris, prin scrisoare sau fax, cu cel putin 7 zile inainte de data sedintei. Convocarea va fi insotita de ordinea de zi a sedintei.

 

Convocarea Adunarii Generale in sedinta extraodinara se poate face inaintea sedintei prin orice mijloc de comunicare, precizandu-se ordinea de zi. Convocarea poate fi ceruta de Consiliul Director, de cenzor sau de 1/3 din totalul Asociatiei.

 

ART.23.Adunarea Generala este legal constituita in prezenta ajumatate +1 din totalul membrilor Asociatiei si adopta hotarari cu votui a jumatate +1 din numarul membrilor prezenti. In cazul in care, la prima convocare a Adunarii Generale nu se indeplineste cvorumul prevazut mai sus, a doua convocare va fi organizata in decurs de 15 zile, cu respectarea prevederilor prezentului Statut, iar hotararile vor fi adoptate cu votui a jumatate +1 din numarul membrilor prezenti oricare ar fi numarul acestora.

 

Hotararile de modificare a Statutului, dizolvare si lichidare, se vor lua in prezenta a 2/3 din totalul membrilor, cu votul a 2/3 din totalul membrilor Adunarii Generale.

 

ART.24.Membrii Adunarii Generale pot delega dreptui de vot catre un alt membm printr-o procura scrisa care se va anexa la procesul verbal al sedintei. Membrii care si-au exprimat votul prin intermediul delegarii vor fi considerati prezenti in sedinta. ‘ /

 

ART.25.Hotararile Adunarii Generale se consemneaza intr-un proces verbal de sedinta care poate fi consultat ulterior de toti membrii absenti.

 

ART.26.Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in Statut pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

 

ART.27.Atributiile Adunarii Generale:

 

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

 

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiilor financiare anuale;

 

c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;

 

d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;

 

e) infiintarea de filiale;

 

f) modificarea actului constitutiv si a statutului;

 

g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

 

h) orice alte atributii prevazute in lege.

 

ART.28.Adunarea Generala isi poate delega o parte din atributii Consiliului Director.

 

ART.29.Consiliul Director este organul de conducere curenta a Asociatiei asigurand punerea in

 

executare a hotararilor Adunarii Generale. Membrii fondatori au functii permanente in Consiliul

 

Director.

 

Consiliul Director poate fi alcatuit si din persoane din afara Asociatiei, in limita a cel mult 1/4 din

 

componenta sa.

 

ART.30.Durata mandatului membrilor Consiliului Director este nedeterminata.

 

ART.31.Modul de convocare, functionare si procedurile de intrunire ale Consiliului Director se vor detalia in regulamentui intern de functionare.

 

ART.32.Consiliul Director are urmatoarele atributii:

 

a) prezinta adunarii generale raportui de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, proiectui bugetului de venituri si cheltuieli si proiectui programelor asociatiei;

 

b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;

 

c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;

 

d) stabileste grila de salarizare a personalului incadrat cu contract de munca si nivelul remuneratiei colaboratorilor;

 

e) horataste schimbarea sediului;

 

f) propune Adunarii Generate admiterea sau revocarea membrilor asociati;

 

g) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

 

ART.33.Consiliul Director poate imputemici una sau mat multe persoane cu functii executive,

 

inclusiv persoane care au calitatea de asocial ori sunt straine de Asociatie, pentru a indeplini o serie

 

din atributiile sale. Aceste persoane pot fi remunerata pentru activitatea depusa in folosul asociatiei.

 

ART.34.Presedintele Consiliului Director este desemnat de catre membrii fondatori dintre

 

membrii Consiliului Director pe o perioada nedeterminata.

 

ART.35.Presedintele Consiliului Director are urmatoarele atributii:

 

1. reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii si in actiunile in justitie;

 

2. prezideaza sedintele Consiliului Director si ale Adunarii Generale;

 

3. indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala in sarcina sa;

 

4. exercita intreaga sa autoritate si competenta pentru a determina infaptuirea scopurilor

 

Asociatiei.

 

ART.36.Presedintele poate delega puterile sale pentru anumite perioade de timp unui membm al Cjpasiliului Director, precizand in sens sfera, durata si limitele competentelor delegate, raspunzand solidar de actele mandatarului sau.

 

ART.37.Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de cenzori. Pentru activitatea depusa cenzorul poate fi remunerat.

 

Cenzorul poate renunta la functia sa cu un preaviz de 30 de zile, el fund raspunzator pentru retragerea intempestiva si prentru eventualele neglijente in indeplinirea atributiilor sale. In caz de indisponibilitate a cenzorului, atributiile sale vor fi exercitate temporar de catre imputemicitui; Adunarii Generale, urmand ca aceasta sa decida in maxim 3 luni inlocuirea cenzorului.

 

ART.38.Cenzorul are urmatoarele atributii:

 

a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;

 

b) intocmeste rapoarte si Ie prezinta adunarii generale;

 

c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot;

 

d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

 

ART.39.Adunarea Generala aproba regulile generale de organizare si functionare a cenzorului sau a comisiei de cenzori, dupa caz.

 

CAPITOLUL VL GESTIUNEA ASOCIATIEI

 

ART.40.Gestiunea Asociatiei se tine in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

ART.41.Operatiunile financiare ale Asociatiei se vor putea face cu semnatura presedintelui, vicepresedintilor sau a persoanelor desemnate in mod expres de catre acestia.

 

ART.42.Asociatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende se folosesc pentru realizarea scopului Asociatiei sau se reinvestesc in aceleasi societati comerciale.

 

ART.43.Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si au o stransa legatura cu scopul ei principal.

 

ART.44.Asociatia poate avea conturi in lei sau in valuta conform legislatiei in vigoare.

 

CAPITOLUL VII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

 

ART.45.Asociatia se dizolva de drept prin:

 

a) implinirea duratei pentru care a fost constituita;

 

b) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 

c) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu statutui asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia constituit;

 

d) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

 

 

 

ART. 46.Asociatia se dizolva, prin hotararejudecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:

 

a) cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

 

b) cand realizarea scopului este urmarita prin mijioace ilicite sau contrare ordinii publice;

 

c) cand asociatia urmareste un alt scop decat eel pentru care s-a constituit;

 

d) cand asociatia a devenit insolvabila;

 

e) cand nu obtine autorizatiile prealabile necesare potrivit legii.

 

ART.47. Asociatia se poate dizolva si prin hotararea adunarii generale. In tennen de 15 zile ae-‘la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, in forma autentica, se depune la judecatoria in a darei, circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscris in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

 

ART. 48Lichidarea Asociatiei se face in conditiile prevazute de lege. Destinatia patrimoniuluK. rezultat dupa lichidare va fi stabilita la recomandarea membrilor Consiliului Director cu respectarea dispozitiilor legale.

 

capitolul VIII. DISPOZITII finale

 

ART. 49Prevederile prezentului Statut se completeaza cu normele legale imperative cuprinse de legislatia in vigoare